lördag 11 november 2017

Att driva skolutveckling inom grundsärskola och gymnasiesärskola

Den 30 oktober genomförde vi en konferens vid Högskolan Kristianstad där nio förstelärare presenterade utvecklingsprojekt som de drivit inom ramen för sina försteläraruppdrag under 2016/2017. Bilder från dagens finns längre ner i inlägget. 

Dagen inleddes med en föreläsning om aktuell forskning inom särskoleområdet av mig och sedan presenterade de nio förstelärarna sin respektive i projekt i parallella sessioner. Avslutningsvis genomfördes en paneldebatt där alla förstelärarna och deras rektorer fick samtala på temat framtidens särskola - i ett 10 års perspektiv och i ett 30 års perspektiv. 

Projekten kommer att avrapporteras i en skrift "Specialpedagogiska rappoter och notiser från Högskolan Kristianstad" med titeln: "Nio förstelärares arbete i grundsärskola
och gymnasiesärskola – Resultat från en forskningscirkel." Rapporten väntas utkomma i slutet av november 2017. 
Presentation av deltagarnas utvecklingsprojekt

Lena Eliasson och Susanne Rodin beskriver i sin utvecklingsartikel ett utvecklingsarbete om bedömning för lärande, där de systematiserat det kollegiala arbetet och lärandet inom sitt lärarkollegium. Insatsen har riktat sig till både lärare som undervisar i ämnen och ämnesområden.
Eva Dehlin har genomfört ett utvecklingsprojekt med fokus på elevernas motoriska utveckling och möjlighet att utöva inflytande och öka sin delaktighet under raster.  Projektet har genomförts i skolverksamhet som tar emot elever som läser ämnesområden.
Malena Östlunds utvecklingsartikel beskriver hur arbete med elevhälsa initierats i två grundsärskolor och hur elevhälsoteam startats upp på de båda skolorna. I utvecklingsarbetet har en s.k. trygghet och trivsel enkät som eleverna fyllt i använts för att identifiera utvecklingsområden inom elevhälsoarbetet.
Josefine Josefsson har inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete på en grundsärskola arbetat med att införa en bedömningspolicy på en grundsärskola.
Kamilla Klefbeck beskriver i sin utvecklingsartikel ett projekt som byggt på kollegialt lärande som syftat till att utveckla elevernas kommunikation inom en skolverksamhet för elever med utvecklingsstörning och autism.
Kristin Gannby har genomfört ett utvecklingsprojekt som inneburit att användningen av olika redskap, både digitala och analoga, utvecklats för att öka elevernas delaktighet i gymnasiesärskolan.

Marcus Falck och Malin Stoltz beskriver i sin utvecklingsartikel en utvecklingsprocess som genomförts inom kollegiet med ett särskilt fokus på att utveckla kollegiets strategier för att ge feed-back i gymnasiesärskolan. Peace out! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar