Om Daniel ÖstlundJag är Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad och ledare för forskningsgruppen specialpedagogik. Vid Högskolan Kristianstad undervisar jag inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna samt inom grundlärar- och förskollärarutbildningarna. I min forskning intresserar jag mig för delaktighetens villkor i olika utbildningskontexter med ett särskilt fokus på formativ bedömning/bedömning för lärande och elevinflytande. Vid Högskolan Kristianstad är jag redaktör för skriften "Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad" som utkommer med 1-2 nr per år.
Under 2016/2017 driver jag ett eget forskningsprojekt om förstelärare i grundsär- och gymnasiesärskolan i form av en forskningscirkel med nio förstelärare som dessutom är speciallärare med specialisering utvecklingsstörning.
Tillsammans med fil dr Thomas Barow, Göteborgs universitet, genomför jag under 2017 ett projekt med titeln "The significance of pedagogical investigations, diagnoses and psychometric tests in inclusive education: case studies from Sweden and Germany".
Sedan jag disputerade i december 2012 har min forskning, undervisning och uppdrag gentemot det omgivande samhället haft en tydlig koppling till området bedömning för lärande (BFL) i relation till undervisning som involverar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har i två omgångar, ht13 och ht15, deltagit som expert på området i samband med att Skolverket genomfört implementeringskonferenser om BFL inom skolformen särskola. Under 2014 tog jag tillsammans med lektor Lotta Anderson (MaH) fram ett stödmaterial (Skolverket, 2015) om BFL för grundsärskolans inriktning träningsskola och jag har under hösten 2015 varit med och utvecklat material om BFL för den läslyftsmodul som Skolverket tar fram för grundsärskola. Sedan vt14 har jag medverkat i ett praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt om BFL i en grundsärskola i Malmö stad.

Under 2014/2015 medverkade jag även som forskare i IFOUS-projektet "Inkluderande lärmiljöer" tillsammans med forskare från Malmö Högskola och Århus universitet (DPU).

Jag har tidigare (1997-2004) jobbat som elevassistent, fritidspedagog och specialpedagog inom särskola och gymnasiesärskolan. Sedan 2002 har jag varit anställd som adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad och mellan 2002 och 2008 undervisade jag i det specialpedagogiska programmet, lärarutbildningen och fristående kurser inom specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Mellan 2008-2012 var jag anställd som doktorand i pedagogik vid Malmö högskola med undervisning i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna, magister/masterprogrammet i utbildningsvetenskap och lärarutbildningen. Den 7 december 2012 lade jag fram min doktorsavhandling i pedagogik vid Malmö högskola. Avhandlingens titel är: ”Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik”.